METSÄBIOTALOUS ON TÄRKEÄ OSA SUOMEN MENESTYSTÄ TULEVAISUUDESSA

Metsäbiotalouden avulla rakennetaan vähähiilisempää ja energiatehokkaampaa yhteiskuntaa. Itä-Suomen yliopiston metsäbiotalousohjelman tavoitteena on edistää biotalouden kasvua ja puupohjaisten materiaalien hyödyntämisen uusia innovaatioita. Tutkimus kohdistuu metsäbiotalouden ekologisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, kuten uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen.

Saastamoisen säätiö on tukenut Itä-Suomen yliopiston metsäbiotalousohjelman toteuttamista runsaalla miljoonalla eurolla vuosina 2016-2023. Rahoitus kattoi mm. viisivuotisen metsäbiotalouden alan professuurin sekä viisivuotisen metsäbiotalousohjelman koordinaattorin kustannukset. Vuonna 2021 säätiö myönsi 757 000 euroa yliopiston varainkeruussa maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle. Yliopisto käyttää näitä lahjoitusvaroja metsäbiotalouden tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kansainvälistymisen tukemiseen vuosina 2022-2027.

Yliopiston biotalouden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen keskiössä ovat erityisesti metsät, puu ja maankäyttö. Biotalouteen panostaminen on osa yliopiston antamaa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Menestyvä metsäntutkimus ja akateeminen metsäkoulutus ovat Itä-Suomen yliopiston kilpailuetu kansallisesti ja kansainvälisesti. Päämääränä on, että Itä-Suomeen muodostettu osaamiskeskittymä on Euroopan halutuin akateeminen kumppani metsään, puuhun ja maankäyttöön liittyvässä biotaloustutkimuksessa ja -opetuksessa. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti on käynnistetty ja vakiinnutettu metsäbiotalouden ennakoinnin tutkimus ja opetus Itä-Suomen yliopistossa sekä kehitetty ne kansainväliselle huipputasolle.

Monitieteinen biotalouden koulutus, korkeatasoinen tutkimus ja tiivistyvä yritysyhteistyö parantavat yliopiston ja koko Itä-Suomen vetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Itä-Suomen yliopisto onkin mukana eurooppalaisessa biotalousyliopistokonsortio EBU:ssa (European Bioeconomy University), jonka kahdeksan jäsenyliopistoa tekevät yhteistyötä eurooppalaisen biotalouden kehittämiseksi. Biotalouden tutkimus on tärkeää myös koko Suomen kilpailukyvyn kannalta, sillä biotalouden tuotteiden käytännön kysyntä ja sosiaalinen tilaus ovat edelleen kasvussa.

Saastamoisen säätiö tukee metsäbiotalousohjelman toteuttamista

Käytännön esimerkki metsäbiotalousohjelman toteuttamisesta oli jo päättynyt laaja metsäbiotalouden FORBIO-hanke, eli Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous -tutkimushanke, jota rahoitti  Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen Tutkimuksen Neuvosto. FORBIO oli näyttö kampusseudun eri toimijoiden eli yliopiston, LuonnonvarakeskuksenEuroopan Metsäinstituutin, Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen onnistuneesta yhteistyöstä ja eri tieteenalojen synergiasta. FORBIOn loppuraporttina julkaistiin säätiön tuella kansainvälinen, avoimesti saatavillaoleva kirja Forest Bioeconomy and Climate Change”.

Metsäbiotalousohjelman odotetaan edelleen konkretisoituvan poikkitieteellisinä avauksina, joissa yhdistyvät useiden tieteenalojen, kuten yhteiskunta- ja kauppatieteiden, oikeustieteiden, kemian, fysiikan, biologian ja maantieteen näkökulmat metsien ja puun tutkimukseen. Yliopiston Metsät ja biotalous -tutkimusyhteisö (FOBI) koordinoi monitieteistä biotaloustutkimusta ja nykyään myös yliopiston biotalousohjelmaa. Osoituksena metsäbiotalouden menestyksestä on pääsy Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan – Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto koordinoi Metsän, ihmisen ja koneen vuorovaikutus (UNITE) -lippulaivaa, jonka muut johtajaorganisaatiot ovat Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ja Tampereen yliopisto.

Metsäbiotalousprofessuuri ja metsäbiotaloussymposium

Metsäbiotalouden ennakoimisen ja liiketoimintamallien monitieteisen tutkimuksen merkitys korostuu tulevaisuudessa. Digitalisaation merkitys metsäbiotalouden tulevaisuudelle ja palveluliiketoiminnalle on yksi metsäbiotalousprofessuurin mielenkiintoisista tutkimusaiheista.

Tutkimukseen liittyvien rekrytointien lisäksi Itä-Suomen yliopistossa pidetään tärkeänä vauhdittaa biotalousohjelman toteutusta kansainvälisellä toiminnalla, ja sen näkyvyyden parantamisella. Yliopisto järjesti vuonna 2021 ennakointiin keskittyneen kansainvälisen metsäbiotaloussymposiumin. Parhaillaan rahoitusta käytetään kansainväliseen tutkijavaihtoon sekä tutkimus- ja koulutusyhteistyön vauhdittamiseen johtavien biotalousyliopistojen kanssa Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Metsäbiotalousohjelma päivitettiin viimeksi vuoden 2021 alussa. Päivityksessä painotettiin erityisesti kansainvälis yhteistyö keskeisenä osana yliopiston biotaloustutkimuksen ja -koulutuksen kehittämistä.

Kuva: Raija Törrönen, Itä-Suomen yliopisto, biotalousohjelma