METSÄBIOTALOUS ON TÄRKEÄ OSA SUOMEN MENESTYSTÄ TULEVAISUUDESSA

Metsäbiotalouden avulla rakennetaan vähähiilisempää ja energiatehokkaampaa yhteiskuntaa. Itä-Suomen yliopiston metsäbiotalousohjelman tavoitteena on edistää biotalouden kasvua ja puupohjaisten materiaalien hyödyntämisen uusia innovaatioita. Tutkimus kohdistuu metsäbiotalouden ekologisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, kuten uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen.

Saastamoisen säätiö on tukenut Itä-Suomen yliopiston metsäbiotalousohjelman toteuttamista runsaalla miljoonalla eurolla vuosina 2016-2021. Rahoitus kattaa viisivuotisen metsäbiotalouden alan professuurin sekä viisivuotisen metsäbiotalousohjelman koordinaattorin kustannukset. Vuonna 2021 säätiö myönsi 757 000 euroa metsäbiotalouden tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kansainvälistymisen tukemiseen vuosille 2022-2026.

Yliopiston biotalouden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen keskiössä ovat erityisesti metsät, puu ja maankäyttö. Biotalouteen panostaminen on osa yliopiston antamaa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Menestyvä metsäntutkimus ja akateeminen metsäkoulutus ovat Itä-Suomen yliopiston kilpailuetu kansallisesti ja kansainvälisesti. Päämääränä on, että Itä-Suomeen muodostettu osaamiskeskittymä on Euroopan halutuin akateeminen kumppani metsään, puuhun ja maankäyttöön liittyvässä biotaloustutkimuksessa ja -opetuksessa. Hankkeen keskeisenä tehtävänä on myös käynnistää metsäbiotalouden ennakoinnin tutkimus ja opetus Itä-Suomen yliopistossa sekä kehittää näitä kansainväliselle huipputasolle.

Monitieteinen biotalouden koulutus, korkeatasoinen tutkimus ja tiivistyvä yritysyhteistyö parantavat yliopiston ja koko Itä-Suomen vetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Itä-Suomen yliopisto onkin mukana eurooppalaisessa biotalousyliopistokonsortio EBU:ssa (European Bioeconomy University), jonka jäsenyliopistot tekevät yhteistyötä eurooppalaisen biotalouden kehittämiseksi. Biotalouden tutkimus on tärkeää myös koko Suomen kilpailukyvyn kannalta, sillä biotalouden tuotteiden käytännön kysyntä ja sosiaalinen tilaus ovat kasvussa.

Saastamoisen säätiö tukee metsäbiotalousohjelman toteuttamista

Käytännön esimerkki metsäbiotalousohjelman toteuttamisesta on laaja metsäbiotalouden FORBIO-hanke, eli kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous -tutkimushanke, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen Tutkimuksen Neuvosto. FORBIO on näyttö kampusseudun eri toimijoiden eli yliopiston, LuonnonvarakeskuksenEuroopan Metsäinstituutin, Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen onnistuneesta yhteistyöstä ja eri tieteenalojen synergiasta.

Metsäbiotalousohjelman odotetaan konkretisoituvan poikkitieteellisinä avauksina, joissa yhdistyvät useiden tieteenalojen, kuten yhteiskunta- ja kauppatieteiden, oikeustieteiden, kemian, fysiikan, biologian ja maantieteen näkökulmat metsien ja puun tutkimukseen.

Metsäbiotalousprofessuuri ja metsäbiotaloussymposium

Metsäbiotalouden ennakoimisen ja liiketoimintamallien monitieteisen tutkimuksen merkitys korostuu tulevaisuudessa. Digitalisaation merkitys metsäbiotalouden tulevaisuudelle ja palveluliiketoiminnalle on yksi metsäbiotalousprofessuurin mielenkiintoisista tutkimusaiheista.

Tutkimukseen liittyvien rekrytointien lisäksi Itä-Suomen yliopistossa pidetään tärkeänä vauhdittaa biotalousohjelman toteutusta kansainvälisellä toiminnalla, ja sen näkyvyyden parantamisella. Rahoitusta on tarkoitus käyttää kansainväliseen professorivaihtoon, kansainvälisen työseminaarin järjestämiseen hankkeen alussa sekä kansainvälisen biotaloussymposiumin järjestämiseen hankkeen loppupuolella.

Metsäbiotalousohjelmaa on päätetty päivittää vuoden 2020 aikana. Päivitystä laatimaan on nimetty useiden eri tieteenalojen edustajista koostuva työryhmä, jonka puheenjohtaja on metsäbiotalouden professori Jyrki Kangas. Päivityksessä painotetaan erityisesti kansainvälisen yhteistyön kehittämistä keskeisenä osana biotalouskoordinointia.

Kuva: Raija Törrönen, Itä-Suomen yliopisto, biotalousohjelma