Sijoitusstrategia ja salkku

Säätiön sijoitusstrategian avulla pyritään sijoitusomaisuuden johdonmukaiseen ja suunnitelmalliseen hoitamiseen siten, että omaisuus tuottaisi säätiölle tarpeellisia tuloja toimintaa varten. Pitkällä aikajänteellä sijoitustoiminnan tulisi mahdollistaa sääntöjenmukaisen toiminnan positiivinen kehitys.

 

Säätiö pyrkii sijoittamaan varansa vastuullisesti, sillä uskomme vastuullisen sijoittamisen laskevan salkun riskitasoa. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että otamme sijoituspäätöksiä tehdessämme huomioon taloudellisten näkökantojen lisäksi myös ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG) näkökulmat. Säätiö kehittää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa vastuullisen sijoittamisen seurantaa ja raportointia. Vastuullisuuden vaikutuksia salkun tuottoon ja riskiin voidaan mitata, kun käytettävät aikasarjat ovat riittävän pitkiä.

Säätiö on asettanut sijoitussalkulleen absoluuttisen tuottotavoitteen 5,5 % p.a., joka huomioi säätiön jakamat apurahat, toiminnan kulut sekä inflaatio-odotuksen. Tavoitteen toteutuminen ei ole mahdollista hyvin matalan riskin sijoitussalkulla, koska tällaisen salkun tuotto-odotus ei ole riittävä.

Sijoitusomaisuus kohdistetaan useisiin omaisuusluokkiin ja toimialoille riskien hajauttamiseksi ja sijoitustoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Sijoitussalkusta osa on pitkäaikaista arvonnousua tavoittelevia osakesijoituksia, mutta salkussa on myös vakaampaa tuottoa tuovia korkosijoituksia. Sijoitukset toteutetaan sekä julkisesti noteeratuilla arvopapereilla, että muilla sijoitusinstrumenteilla. Sijoituksissa huomioidaan kassavirran tarve sijoittamalla mahdollisuuksien mukaan vuosittain osinkoa tai muuta suoratuottoa jakaviin kohteisiin.

Sijoituksia voidaan tehdä myös hajautettuihin private equity-, private debt-, kiinteistö-, metsä- ja infrastruktuurirahastoihin sekä listaamattomiin yrityksiin. Muun sijoitusomaisuuden tavoitteena on parantaa salkun riski-/tuottosuhdetta. Säätiössä kiinnitetään erityistä huomiota epälikvidien sijoituksien raportointiin ja seurantaan.

Kuvateksti: Egyptinparrua kauppaamassa viipurilaiset puutavara-agentit Pastinen ja Wolkoff
Kuva: Etelä-Karjalan museo